เปิดตัวปุ๋ยน้ำใหม่ 2 สูตร

        สินค้าถูกต้องได้รับรองจากกรมวิชาการ มิราเคิล สูตร 1  รส. 215/2560  สรรพคุณ เร่งเติบโต เพิ่มเติมธาตุอาหาร             สินค้าถูกต้องได้รับรองจากกรมวิชาการ มิราเคิล สูตร 2  รส. 216/2560  สรรพคุณ เร่งผลผลิต พืชสมบูรณ์ เร่งการติดตาดอก ลดการหลุดล่วงของดอก  ให้ได้ผลผลิตมากและ มีคุณภาพ รสชาดดี

Continue reading